Mali İşler Yönetimi: Oracle Mali İşler Yönetimi modülü, kurumun mali süreçlerinin etkin bir şekilde ve düşük maliyetle yönetilebilmesi, mali uyumluluğun sağlanması ve bilanço rakamlarınının iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan etkili yönetim kontrolü ve mali sonuçların anlık görülebilirliğine ilişkin olarak gerekli araçları sağlamaktadır. Oracle Mali İşler Çözümlerinin altında, Genel Muhasebe, Borçlar Muhasebesi, Alacaklar Muhasebesi, Sabit Kıymetler ve Nakit Yönetimi konularında, alt modüllerde ilgili işlemler gerçekleştirilmektedir.

Oracle Genel Muhasebe: şirketin hesap planı yapısının oluşturulduğu, Oracle e-iş yönetim sistemi kapsamindaki ilgili modüllerde yapılan işlemler sonucunda fişlerin oluştuğu ve toplandığı, mevzuata uygun mali raporların ve yönetim raporlarının alındığı bütünleşik bir mali işler çözüm uygulamasıdır.

Oracle Alacaklar Muhasebesi: satılan mal ve hizmet gelirleri ve sonucunda doğan alacaklı cari hesaplarla ilgili tüm işlemlerin takip edildiği modüldür. Detaylı cari hesap bilgi tanımı, müşterilerle yapılan tüm işlemlerin farklı işlem tipleri ile takibi, çeşitli tahsilat yöntemleriyle (nakit, banka, çek, senet, vadeli kart vb.) alınan tahsilatların açık borçlarla manuel ve otomatik eşlenmesi, yaşlandırma ve hesap özetlerini kapsayan cari hesap analizi, vade farkı işlemleri, gelir ve cari hesap analizine yönelik raporlamalar Oracle Alacaklar Muhasebesi? nin etkin cari hesap takibi ve gelir yönetimi için sunduğu fonksiyonlardır.

Oracle Borçlar Muhasebesi: kurum gider ve harcama yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla satınalmadan ödemeye kadar olan süreçte yer alan fonksiyonları finansal kontrol ve raporlama araçları ile sunmaktadır. Tedarikçi cari hesap bilgilerinin tanımlanması, mal ve hizmet alım faturası ve iade faturası işlemleri, avans ödemeleri işlemleri ve işlemler sonucunda cari hesap takip ve raporlaması Oracle Borçlar Muhasebesi ana fonksiyonlarıdır.

Oracle Sabit Kıymetler: şirketin sahip olduğu ve kiraladığı duran varlıklarının takibi, muhasebe standartları gereğince amortisman ve değerleme hesaplarının yapıldığı ve muhasebe hareketlerinin yapıldığı sabit kıymet yönetim çözüm uygulamasıdır. Sabit kıymetlerin detay tanımları , kategorizasyonu, lokasyon ve zimmet atama ve transferleri,sigorta, bakım ve garanti takipleri ve muhasebesel işlemleri (amortisman, değerleme, aktiften çıkarma vb.) Oracle Sabit Kıymetler modülü ana fonksiyonlarıdır.

Oracle Nakit Yönetimi: nakit akışını etkileyecek işlemlerin yapıldığı diğer alt modüllerle (Oracle Sipariş Yönetimi, Oracle Satınalma, Oracle Alacaklar Muhasebesi, Oracle Borçlar Muhasebesi, Oracle Hazine Yönetimi) entegre çalışmakta ve yapılan işlemler sonucunda doğan nakit akış tahminlerini oluşturmaktadır. Oracle Nakit Yönetimi modülünün sunduğu otomatik banka mutabakatı fonksiyonu ile bankalardan alınan ektsre veri dosyaları sisteme aktarılabilmekte ve sistem kayıtları ile otomatik mutabakat yapılması sağlanmaktadır.

eMasraf Yönetimi: Oracle Elektronik Masraf Yönetimi, gider raporu oluşturma, onay ve ödeme sürecinde ve kurum gider yönetim politika ve kontrollerine uygun olarak çalışanların kendi masraflarını web ekranlarından kaydetmelerini ve aşamalarını takip etmelerini sağlamaktadır. Bu sayede mali işler departmanı veri girişi ile zaman kaybetmemekte, gider yönetiminde rolü denetim ve kontrol birimi olarak devam etmektedir.

eAlacaklar Yönetimi: Oracle Elektronik Alacak Yönetimi, internet tabanlı müşteri hesapları yönetim uygulamasıdır. Müşterilere kendi cari hesaplarını izleme, ödeme yapabilme gibi self servis özellikleri sunarak tahsilat süreçlerine etkinlik kazandırılmaktadır.

Hazine Yönetimi: Oracle Hazine Yönetimi modülü, kurum nakit ve likidite analizi ve analiz sonucu yapılacak yatırım ve fonlama işlemlerini takibinin etkin yapılmasını sağlayacak fonksiyon ve raporlamalar sunmaktadır. Operasyonel ve hazine işlemleri sonucu oluşan kümüle nakit akış ve likidite analizi, yatırım ve fonlama amaçlı yapılan hazine işlem ve ödemeleri, grup içi bankacılık işlemleri, para piyasası kur ve oranlarına göre işlemlerin değerlendirmesi , tahakkuk ve gerçekleşen muhasebe hareketlerinin yaratılması Oracle Hazine Yönetimi ana fonksiyonlarıdır.

Finansal Muhasebeleştirme Servisi: Farklı operasyonel sistemlerden gelen muhasebe verilerinin kullanıcı tanımlı gruplama kuralları, referans bilgileri ile denetlenebilir bir yapıyla ve önceden belirlenmiş doğrulama kuralları ile Oracle Genel Muhasebe sisteminde muhasebe kayıtları olarak oluşmasını sağlayan uygulamadır. Farklı raporlama standartlarına uygun hesap hareketleri belirlenen kurallar doğrultusunda Genel Muhasebe?de otomatik olarak oluşmaktadır. Mutabakat ve detay bilgiye erişim amaçlı olarak hesap bakiyelerini besleyen işlem bilgi referansları saklanmaktadır.